Πυροπροστασία επιχειρήσεων, εφαρμογή νομοθεσίας πυρασφάλειας.

 

Πυρασφάλεια

 

Κάθε χρόνο χάνονται ζωές και περιουσίες εξ αιτίας των πυρκαγιών σε κτίρια. Εκτός των άμεσων επιπτώσεων υπάρχουν και άλλες που ακολουθούν, όπως οι επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στους υπαίτιους (πρόστιμο, φυλάκιση), η ζημιά στη λειτουργία της επιχείρησης λόγω αναστολής λειτουργίας μέχρι να επιδιορθωθούν οι βλάβες σε κτίρια και εξοπλισμό, καθώς επίσης και η αρνητική δημοσιότητα που μπορεί να πάρει ένα ατύχημα του είδους, ειδικά όταν υπάρχουν θέματα παραλείψεων. Είναι κατανοητό λοιπόν γιατί τα θέματα πυρασφάλειας είναι από τα πιο σημαντικά, στο σχεδιασμό και την κατασκευή επιχειρήσεων και κατοικιών. 

Η νομοθεσία θέτει αυστηρούς όρους για τις προδιαγραφές των κτιρίων και των εγκαταστάσεων ώστε να μην εγκυμονούν κινδύνους πυρκαγιάς ή έκρηξης, αλλά και αν συμβεί ατύχημα, να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις. Κατ' αυτό τον τρόπο, σύμφωνα πάντοτε και με τη νομοθεσία, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αυτή να μπορεί να κατασταλεί άμεσα, χωρίς κίνδυνο για τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο. Τα κτίρια επίσης πρέπει να μπορούν να εκκενωθούν γρήγορα, χωρίς κινδύνους και πανικό σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά, έκρηξη, σεισμός, ή άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων, υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέτρα και μέσα πυρασφάλειας που ορίζει ο νόμος, άσχετα αν απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τη λειτουργία τους ή όχι, ή αν απαιτείται άδεια λειτουργίας ή όχι. Έτσι ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων τις υποχρεώσεις:

  • Εστίαση και αναψυχή: Απαιτείται πιστοποιητικό όταν υπάρχει υγραέριο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμός ασφαλείας), συχνά υπάρχουν μόνιμα συστήματα (σύστημα κατάσβεσης - τοπικής εφαρμογής όταν υπάρχουν απαγωγοί, απορροφητήρες, φούσκες, σύστημα ανίχνευσης - διακοπής καυσίμων αερίων κλπ.) για τα οποία απαιτείται μελέτη και εγκατάσταση.
  • Καταστήματα - επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών: Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό όμως, κυρίως στα μεγαλύτερα, να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές πυροπροστασίας (οδεύσεις διαφυγής, φωτιστικά ασφαλείας, πυροδιαμερίσματα, πυραντίσταση). Στα πιο μεγάλα απαιτείται μελέτη και κατασκευή συστήματος πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης κλπ).
  • Εργαστήρια, βιομηχανία, βιοτεχνία: Είναι πολύ σημαντικό το αντικείμενο της παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων και πρώτων υλών. Για το λόγο αυτό χωρίζονται σε κατηγορίες επικινδυνότητας. Για ορισμένες κατηγορίες επικινδυνότητας απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας, για άλλες όχι. Αναλόγως της επικινδυνότητας ορίζονται από τη νομοθεσία, τα μέτρα, τα μέσα και μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας.
  • Αποθήκες: Αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας των αποθηκευόμενων υλικών και του μεγέθους της αποθήκης ή κέντρου αποθήκευσης διανομής, ορίζεται και η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας αν αυτό απαιτείται, καθώς επίσης και τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να ληφθούν. Ορίζονται επίσης και η αντίσταση των δομικών υλικών στη φωτιά.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την νομοθεσία, εκπόνηση μελετών και κατασκευής για συστήματα πυροπροστασίας, έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, έλεγχο και βεβαίωση καλής λειτουργίας υφιστάμενων συστημάτων, με εγκύηση την άρτια κατάρτιση και την εικοσιπενταετή εμπειρία της. Για κάθε πληροφορία, αποστολή προσφοράς, σύνταξη μελέτης ή κατασκευή συστήματος επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.

 


 

επικοινωνήστε