Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑποβλήτωνΕίναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα η εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), βάσει της ΚΥΑ υπ. αριθμ. Οικ. 43942 (ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016) σύμφωνα με το Ν. 4012, όπως αυτός ισχύει. Στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) καταχωρούνται ηλεκτρονικά, το είδος και η ποσότητα των αποβλήτων, η μέθοδος διαχείρισης που εφαρμόζεται. Η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων γίνεται με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων. Σκοπός είναι να είναι γνωστή η παραγωγή και διακίνηση των αποβλήτων στη χώρα ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχός τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώρηση των υπόχρεων επιχειρήσεων γίνεται στη διαδικτυακή πύλη του ΗΜΑ και η προθεσμία για την εγγραφή είναι μέχρι την 18/2/17 (έχει πάρει παράταση). Οι καταστάσεις για τα έτη 2015 και 2016 πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 31/3/2017.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία απευθύνεστε στους μηχανικούς του γραφείου μας.


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε